Om

Chr. Michelsens pris for fremragende utviklingsforskning (kr 50 000) skal synliggjøre og inspirere til utviklingsrelatert forskning av høy kvalitet og relevans.

Prisen tildeles annethvert år av Fondet «Nationalgaven til Chr. Michelsen», som er det norske folks gave til Chr. Michelsen ved hans avgang som statsminister i 1907.

Maja Janmyr, professor i internasjonal migrasjonsrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo fikk prisen for 2018 for artikkelen No Country of Asylum: ‘Legitimizing’ Lebanon’s Rejection of the 1951 Refugee Convention, som ble publisert i  International Journal of Refugee Law (2017). Read an interview with Maya about the prize.

Francesca R. Jensenius ved NUPI, fikk prisen for 2016 for artikkelen “Development from Representation? A Study of Quotas for the Scheduled Castes in India”  som var publisert i American Economic Journal: Applied Economics i 2015.

Prisen ble første gang utdelt i 2014 til Carl Henrik Knutsen ved Universitetet i Oslo, institutt for statsvitenskap for artikkelen Democracy, State Capacity and Economic Growth i World Development 43: 1-18, 2012.

Prisen tildeles forskere under 40 år for fremragende vitenskapelig artikkel innen utviklingsrelaterte studier. Arbeidet bedømmes etter vitenskapelig kvalitet og relevans. Prisen skal fortrinnsvis benyttes til vitenskapelige formål.

Prisen tildeles på CMIs årsfest i Universitetsaulaen i Bergen 16. mars.

Kandidater til prisen kan nomineres av enkeltpersoner eller institusjoner innen 31. januar 2020. Kandidater må ha bopel i Norge og/eller være norsk statsborger.  Arbeider som nomineres til prisen må være publisert i løpet av de to foregående år. Arbeider som ble publisert i 2018 eller 2019 kan nomineres til prisen i 2020. Nominering skjer til styret.

Retningslinjer

Forfatter av arbeidet må være under 40 år når prisen tildeles. Ved medforfatterskap skal arbeidet i hovedsak være utført av forfatter(e) under 40 år.

Arbeider fra alle fagdisipliner, inkludert tverrfaglige arbeider, kan nomineres. Alle har adgang til å nominere, men ledelsen ved forskningsinstitusjoner oppfordres spesielt til å nominere aktuelle kandidater. Det er anledning til egennominering, og det er anledning til å nominere flere kandidater.

Ved vurdering av arbeidene legges det vekt på vitenskapelig kvalitet og relevans. Kvalitet bedømmes etter standard vitenskapelige kriterier. Relevans bedømmes i forhold til arbeidets bidrag til å forstå og eller løse de særskilte sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer lav- og mellominntektsland står overfor. Det er anledning til å gjøre nærmere rede for arbeidets relevans ved nomineringen.

Prisens jury har tre medlemmer oppnevnt av styret i Fondet for Nationalgaven til Chr. Michelsen. Minst to av medlemmene skal ha vitenskapelig kompetanse og minst ett medlem skal ha erfaring fra utviklingsarbeid.

Nominering

Nominasjon gjøres elektronisk i epost til epost@chrmichelsenspris.no  innen 31. januar 2020.

Send:

  • Artikkel
  • Begrunnelse
  • Kontaktinformasjon til kandidaten

Har du spørsmål? Send en mail til info@chrmichelsenspris.no